Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING – Hoghe Molen, Huisartsenpraktijk Mortsel
Laatste update op 29/03/2023.

De website www.hoghemolen.be (hierna: de “Website”) is eigendom van:

HUISARTSENPRAKTIJK Hoghe Molen - Dr. Martine Lembregts & Dr. Joris Anciaux (hierna “Hoghe Molen”, “Wij” en “Ons”)

Molenstraat 86

2640 Mortsel
België

Ondernemingsnummer:
- Dr. Lembregts 0737896717

- Dr. Anciaux 0807199455

Telefoon: 03/448.42.10

Bij Hoghe Molen hechten we waarde aan jouw privacy. 
Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website, online agenda en tijdens onze zorgverstrekking op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw medisch dossier.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring geven we je een inkijk over welke informatie we over jou hebben verzameld. Van zodra je onze website bezoekt, een afspraak boekt (telefonisch of online) en beroep doet op onze dienstverlening, dan deel je onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan: naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, IP adres en medische gegevens.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om jou als natuurlijke persoon te gaan identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Uiteraard is dit voor het soort dienstverlening, namelijk zorgverstrekking echt noodzakelijk.

We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

2. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Hoghe Mole, is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoghe Molen doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor gezondheidszorg.

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3. Welke data verzamelen Wij?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
  (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres);
 • Contactgegevens
  (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Medische gegevens
  (patiëntenzorg, patiëntenadministratie, patiëntenregistratie, donorregistratie en geneesmiddelenbeheer);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze Website, (online) agenda of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van zorgverstrekking. Hoeveel, vaak en welke gegevens we verzamelen hangt af van jezelf en welke zorg je nodig hebt.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Vragen omtrent ons cookiebeleid ? Neem het dan zeker door op onze Website.

4. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate je intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienst- en zorgverlening zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende dienst- en zorgverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Patiëntenzorg: De diagnose en de paramedische behandeling van patiënten, met inbegrip van de evaluatie van de verstrekte en te verstrekken zorgen teneinde de kwaliteit van de aan deze patiënten verleende zorgen te verbeteren.
 • Patiëntenadministratie: Het opvolgen van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie.
 • Patiëntenregistratie: Het registreren van medische gegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor beheer doeleinden.
 • Registratie van risicogroepen: Het identificeren en opvolgen van personen die een medisch risico dragen.
 • Donorenregistratie: Het aanleggen van bestanden met personen die als donor willen optreden, de promotie daartoe en de uitbating.
 • Geneesmiddelenbeheer: Verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen.

Als je onze Website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Denk hierbij aan: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Je kiest steeds zelf of je persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier heb je dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Doorgifte persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Hoghe Molen. We kunnen jou ook geruststellen: we zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

7. Wat zijn jouw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 Recht op inzage

Als je jouw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen.
Recht op inzage is kosteloos.

7.3 Recht op verwijdering

Je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer je jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van jouw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer je op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wanneer jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Let op, in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou je misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database. We zijn wettelijk verplicht het medisch dossier 30 jaar te bewaren (cf. KB van 3 mei 1999) en facturen 7 jaar.

7.4 Recht op correctie

Indien de informatie die we over jou hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op jouw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.

7.5 Recht op beperking

In sommige gevallen heb je het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Hoghe Molen om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

7.7 Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag je die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

8. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar Hoghe Molen, Molenstraat 86, 2640 Mortsel. We beloven ten laatste 1 maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

9.1 Privacy Commissie

Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie https://www.privacycommission.be

9.2 Federale overheidsdienst Volksgezondheid

Op de website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid kan u ook meer info terug vinden omtrent uw patiëntenrechten. Deze wet omschrijft duidelijk de rechten die u als patiënt heeft en legt onmiddellijk ook een basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be